Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et

KÜTÜPHANE TEKNİK HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRÜ

GÖREV ve SORUMLULUKLARI; (Selahattin YILMAZ)

1-Sorumluluğu altındaki personelle ilgili her türlü izin işlemlerini, mesai saatlerine olan uyumu takip eder. Kütüphanede tutulacak nöbet listesini hazırlar ve duyurur, takibini yapar.

2-Personelin çalışma alanındaki her türlü görev ve sorumluluklarının yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Kütüphane hizmetlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol eder.  Gerekli önlemleri alır.

3-Süreli Yayınlar  ve Veritabanları, , Kataloglama Hizmetleri, Satınalma faaliyetleri, Bütçe ile Taşınır İş ve işlemlerinden sorumludur.

4- Akademisyen ve öğrencilerin kitap ve materyal isteklerini zamanında takip ederek okuyucu hizmetleri birimi ile koordineli çalışır.

5- Satın alınan materyallerin teknik işlemlerinin yaptırılıp koleksiyona dahil edilmesini sağlar.

6-Kütüphaneye verilen Bağış Kitapları Yönetmeliğe uygun olarak teslim alır, bununla ilgili iş ve işlemleri yürütür.

7-Kütüphaneye gönderilen yayın ve her türlü kargonun teslim alınmasını ve takibini yapar.

8- Veritabanları iş ve işlemlerini koordine eder, Veri tabanları firmaları tarafından verilecek eğitimleri planlar.

9-Açık arşiv iş ve işlemleri yürütür.

10-Başkanlığa gelen firma temsilcilerini karşılar ve onları yönlendirir.

11-Kütüphaneye alınan her türlü demirbaş, taşınır ve taşınmaz mallar ile veritabanlarının satın alma evraklarını düzenler. Alım sonunda teslim alma komisyonunda doğal üye olarak yer alır.

12-Kütüphaneye gerekli demirbaş, her türlü taşınır, taşınmaz malın alımı için yapılacak iş ve işlemleri takip eder.

13-Kütüphaneye ait her türlü demirbaş, taşınır ve taşınmaz malın etkin bir şekilde kullanılması, zarar verilmemesi için gerekli tedbirleri alır.

14-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin yaptığı her türlü iş ve işlemi takip eder, uygunluğunu denetler. Başkanlık tarafından hazırlanacak faaliyet raporu için hazırlık yapar ve süresinde Başkana sunar.

15-Görme ve işitme engelli okuyucular için alınması gereken tedbirleri takip eder, bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri takip eder.

16-Kütüphanenin doğalgaz kullanımını, telefon faturalarını takip eder. Gerekli önlemleri alarak Başkana bildirir. Telefon faturalarının ödeme işlemlerini takip eder.

17-Kütüphanenin internet sitesinin sağlıklı işleyişinden, güncellenmesinden birinci derecede sorumludur.

18-Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yerine getirir.