Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et

KÜTÜPHANE OKUYUCU VE BİLGİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

1-Sorumluluğu altındaki personelle ilgili her türlü izin işlemlerini, mesai saatlerine olan uyumu takip eder. Kütüphanede tutulacak nöbet listesini hazırlar ve duyurur, takibini yapar.

2-Personelin çalışma alanındaki her türlü görev ve sorumluluklarının yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Kütüphane hizmetlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol eder.  Gerekli önlemleri alır.

3-Okuyucu Hizmetleri, Süreli Yayınlar  ve Veritabanları, Kataloglama Hizmetleri, Fotokopi Hizmetleri, otomasyon hizmetlerinin her türlü iş ve işlemlerinden sorumludur.

4-Sorumlu olduğu personelin görev alanlarında doğacak sorunlara karşı önlem alır, görev değişiklikleri hakkında Daire Başkanını bilgilendirir.

5-Kütüphanede kendi sorumlu olduğu biriminde çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrencilerin görevlendirilmesi, iş ve işlemlerinin takibini yapar.

6-Ödünç Hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ile koleksiyonun korunmasından birinci derecede sorumludur. Her iki iş için gerekli önlemi yönerge doğrultusunda alır.

7-Bilgisayar Salonunu kullanıcının hizmetine sunacak iş ve işlemleri organize eder, denetler.

8-Kütüphane Otomasyon programı ve kullanılan tüm cihaz ve programlar ile ilgili çıkacak sorunlara çözüm arar, birimde çözülemeyen sorunları ilgili firmaya bildirir ve süreci takip eder.

9-Teknik Hizmetler birimi tarafından koleksiyona eklenmek üzere teslim edilen materyallerin rafa çıkarılmasını sağlar, rafların her daim düzenli olması için ilgili personeli denetler.

10-Kullanılamayacak derecedeki zarar görmüş kitapların, ciltlenmesi iş ve işlemlerini takip eder.

11-Yayınevlerinin stant açma işlemlerini takip eder, gerekli evrakları hazırlar ve gerekli izinlerin alarak yayınevlerinin stant işlemlerini takip edip denetler.

12-Okuyucudan tahsil edilen ücretleri yönetmelikte belirtildiği şekilde Strateji Daire Başkanlığına teslim edilmesini sağlar, ilgili tahsil evraklarını imzalar.

13-Kütüphaneye ait olan totemlerin güncelliğini denetler ve takip eder. Totemlerde reklam yayımlanması durumunda bununla ilgili iş ve işlemleri denetler, koordine eder.

14-Kütüphane ilan panolarına asılacak her türlü afiş, reklam vs. gibi konularda Başkanı bilgilendirir, kontrolünü yapar.

15-Kütüphanede senede en az 1 defa yapılacak sayım işlemlerini takip ve organize eder, sayım sonucunu idareye yazılı olarak teslim eder.

16-Kütüphaneden hizmet alan tüm akademik, idari personel ve öğrencilerin sorunlarına çözüm getirir. Sorunu başkana iletir. Çözümün takibin yapar.

17-Akademisyen ve öğrencilerin kitap ve materyal isteklerini zamanında takip ederek okuyucu hizmetleri birimi ile koordineli çalışır.

18-Satın alınan materyallerin teknik işlemlerinin yaptırılıp koleksiyona dahil edilmesini sağlar.

19-Kütüphaneye verilen Bağış Kitapları Yönetmeliğe uygun olarak teslim alır, bununla ilgili iş ve işlemleri yürütür.

20-Veritabanları iş ve işlemlerini koordine eder, Veri tabanları firmaları tarafından verilecek eğitimleri planlar.

21-Açık arşiv iş ve işlemleri yürütür.

22-Başkanlığa gelen firma temsilcilerini karşılar ve onları yönlendirir.

23-Görme ve işitme engelli okuyucular için alınması gereken tedbirleri takip eder, bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri takip eder.

24- Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.