Telefon: 0 354 242 10 58 / Faks:0 354 242 10 88
Takip et

KÜTÜPHANE İDARİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRÜ

GÖREV ve SORUMLULUKLARI; (Aslan ÇOLAK)

1-Personelle ilgili her türlü izin işlemlerini, mesai saatlerine olan uyumu takip eder. Kütüphanede tutulacak nöbet listesini hazırlar ve duyurur, takibini yapar.

2-Personelin çalışma alanındaki her türlü görev ve sorumluluklarının yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Kütüphane hizmetlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol eder.  Gerekli önlemleri alır.

3-Personelin görev alanlarında doğacak sorunlara karşı önlem alır, görev değişiklikleri hakkında Daire Başkanını bilgilendirir.

4-Personelin maaş, yolluk vs..gibi işlemlerini yapar ve takip eder.

5-Kütüphanede görevli şirket personelinin izin işlemlerini takip eder ve ilgili birimleri bilgilendirir.

6-Kütüphanede görevli şirket personelinin iş ve işlemlerinden Başkan’a karşı birinci derecede sorumludur

7-Başkanlığa gelen her türlü yazışmayı takip eder, Başkana bilgi verir.

8-Başkanlıktan çıkacak her türlü yazışmayı takip eder, zamanında ve doğru bir şekilde gönderilmesini ve süreci takip eder.

9-Kütüphanede çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrencilerin görevlendirilmesi, iş ve işlemlerinin takibini yapar.

10-Kütüphanede resmi tatil günlerinde yapılması gereken iş ve işlemleri takip eder, yapılacaklar konusunda personel görevlendirir.

11-Kütüphaneye alınan her türlü demirbaş, taşınır ve taşınmaz malların satın alma evraklarını düzenler. Alım sonunda teslim alma komisyonunda doğal üye olarak yer alır.

12-Kütüphaneye gerekli demirbaş, her türlü taşınır, taşınmaz malın alımı için yapılacak iş ve işlemleri takip eder.

13-Kütüphaneye ait her türlü demirbaş, taşınır ve taşınmaz malın etkin bir şekilde kullanılması, zarar verilmemesi için gerekli tedbirleri alır.

14-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin yaptığı her türlü iş ve işlemi takip eder, uygunluğunu denetler. Başkanlık tarafından hazırlanacak faaliyet raporu için hazırlık yapar ve süresinde Başkana sunar.

15-Kütüphanenin doğalgaz kullanımını, telefon faturalarını takip eder. Gerekli önlemleri alarak Başkana bildirir. Telefon faturalarının ödeme işlemlerini takip eder.

16-Başkanlığın vizyon ve misyonunu geliştirecek çalışmalar yapar.

17-Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.